Wręczenie Certyfikatów!


Wręczenie EUROPEJSKICH CERTYFIKATÓW UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH e-Obywatel potwierdzających ukończenie szkolenia komputerowego e-Citizen.Realizowany w dniach od 21.02.2017 r. do 16.05.2017 r. w ramach projektu unijnego „Wyższe kwalifikacje-większe możliwości” Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szkolenia było nabycie kwalifikacji w zakresie obsługi komputera.