Biblioterapia


Biblioterapia zaliczana jest do metod terapii zajęciowej i polega głównie na terapeutycznym wykorzystywaniu wartości literatury, pozwalających na uzyskanie wsparcia psychicznego, zmniejszenie stresu i poczucia osamotnienia, niepełnosprawności lub wykluczenia.
Ponadto biblioterapia może mieć również znaczenie prewencyjne. Osoby, które borykają się z trudnymi do rozwiązana problemami, poprzez kontakt z odpowiednio dobraną literaturą mogą szukać rozwiązania swoich problemów.

Cele biblioterapii:
o niwelowanie poczucia izolacji społecznej i osamotnienia,
o pomoc w pozbyciu się napięcia emocjonalnego, w relaksowaniu się, zmniejszeniu stresu, lęku,
o wzmocnienie wiary we własne możliwości i pokonywanie barier,
o rozwijanie procesów poznawczych,
o rozbudzenie wyobraźni,
o skłanianie do autorefleksji nad własnym życiem i nad dokonywanymi wyborami,
o kształtowanie postaw moralnych,
o dostarczanie ciekawych przeżyć,
o motywowanie do sięgania po książkę.